Konkurs plastyczny

  REGULAMIN PARAFIALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

„V wieków istnienia Parafii i kościoła pod wezwaniem św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach 1518/1522 –2022”

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym "V wieków istnienia Parafii i kościoła pod wezwaniem św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach 1518/1522 –2022", zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Parafia Św.App. Szymona i Judy Tadeusza (adres: ul. Leśniowska 1, 42-310 Żarki,http://www.parafiazarki.pl/) zwany dalej „Organizatorem”.

3. Koordynatorem Konkursu jestartysta plastyk Marzena Bareła (kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

§ 2.

CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

• zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do poznawania historiiparafiiw Żarkach;

• zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu parafialnym;

• zacieśnienie więzi rodzinnych przy wspólnym poznawaniu historii zarówno parafiijak i rodzinzwiązanych z kościołem parafialnym orazinnymi miejscami kultu religijnego należącymi do parafii;

• rozwijanie zmysłu plastycznego oraz zdolności manualnych i kreatywności.

§ 3.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych orazosoby dorosłe.

2. Uczestnicy konkursu nie muszą należeć do parafiiw Żarkach, by wziąćw nimudział.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Prace będą rozpatrywane w następujących kategoriachwiekowych:

• dzieci z klasy 1–3 szkoły podstawowej;

• dzieci z klasy 4–8 szkoły podstawowej;

• młodzież szkół średnich;

• dorośli.

§ 4.

PRACA KONKURSOWA

1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

• temat –praca nie musi nawiązywać wyłącznie do detali architektonicznych kościoła parafialnego bądź innych miejsc związanych z parafią. Temat należy traktować szeroko,możnaodwoływać się do wspomnień rodzinnych, wyobrażeń o wydarzeniach historycznych z dalekiej przeszłości itp.;

• rozmiar –praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3;

• forma i technika –dowolna technika na papierze typu brystol, blok techniczny bądź papier do akwareli;

• praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika.

 5. Do każdej pracy należy dołączyć informację(metryczkę z tyłu pracy),zawierającą imię i nazwisko autora, adres kontaktowy, telefon, a w przypadku dzieci dodatkowo klasę i szkołę, do której uczęszcza oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego (wzór w załączniku do Regulaminu).

§ 5.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, katalogi papierowe, katalogi online, opracowania), a także prezentowania prac na wystawach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez parafię oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

2. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przezOrganizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursuzgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszego regulaminu, jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

4. Załącznikami do konkursusą:

• metryczka pracy konkursowej;

 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie;

 • klauzula informacyjna RODO.

 § 6.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do końca roku szkolnego, czyli do dnia 24.06.2022r.na adres: Parafia Św.App. Szymona i Judy Tadeuszaw Żarkach, ul. Leśniowska 1, 42-310 Żarki z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

2. Wszystkie prace nadsyłane na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami. Nie należy przesyłaćprac wykonanych z materiałów nietrwałych (krepina, plastelina, produkty spożywcze).

3. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

4. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

5. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.

6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

8. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:

• zgodność pracy z tematyką Konkursu;

• oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu;

• sposób ujęcia tematu;

• walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

§ 7.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych zostanie opublikowana do dnia 15.07.2022r.za pośrednictwem strony internetowej Parafii oraz w mediach społecznościowych.

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.

3. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora.

4. Laureaci z poszczególnych kategorii oraz ich prace będą umieszczone w albumie „V wieków istnienia Parafii i kościoła pod wezwaniem św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach”.

 § 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu,wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

2. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem, jakrównież w wątpliwościach codo postanowień regulaminu ostatecznie orzeka Organizator Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Konkursu, które z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej stają się obowiązujące.

5. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych.

Metryczka 

Dodatkowe informacje